Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERLERN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BLGLENDRME

NBLET YAZILIM ORGANZASYON DAITIM PAZARLAMA TCARET LTD. T., kiisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaılmasını salamak ve gizliliinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kiisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereince ve sizlerin memnuniyeti dorultusunda, kiisel verilerinizin alınma ekilleri, ilenme amaçları, paylaılan kiiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en effaf ekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kiisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kiisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NBLET YAZILIM ORGANZASYON DAITIM PAZARLAMA TCARET LTD. T. (“ŞİRKET”) tarafından aaıda açıklanan kapsamda toplanacak ve ilenebilecektir.

b) Kiisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenecei

ŞİRKET tarafından, müterileri, çalıanları, potansiyel müterileri, çalıan adayları, iortakları, web sitesi,ziyaretçileri ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletiim bilgisi, müteri bilgisi, müteri ilem bilgisi, ilem güvenlii bilgisi, hukuki ilem ve uyum bilgisi ile pazarlama satıbilgisi gibi kategorilerde kiisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kiisel verileriniz;

- ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satıve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve dier faydaları sunmak,

- Bilgi ilem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi ilem destek hizmetlerinin gereklilii, bu hizmet ve ürünlere ilikin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletiim kurmak,
- Satı
ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalımalarını yürütmek,

- Müteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, ikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, ikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
- Online satı
ile ilgili üyeliinizi yönetmek, siparilerinizi almak, ödeme ilemlerinizi

gerçekletirmek, 3. kiiler ile lojistik ibirlii salayıp ürün gönderimini salamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranısal reklamcılık ve pazarlama, müteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve gelitirilmesi, iletiim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satı, reklam, iletiim

- Karılatırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalımaları ve/veya gelitirmeleri, kiisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözlemesinde yazılı olan ileri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözlemelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilikin olarak ŞİRKET’in tabi olduu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- ŞİRKET’in ticari ve istratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı dorultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletiim, pazar aratırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, deerlendirme, sipari, bütçelendirme, sözleme), irket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek - Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, deerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artları ve amaçları dahilinde ilenecektir.

c) İşlenen Kiisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecei

Toplanan kiisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekletirilmesi ile sınırlı olmak üzere; - ŞİRKET’in iortaklarına, hissedarlarına, itiraklerine,
- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve di
er mevzuat hükümlerinin izin verdii kii veya kurululara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluları, idari merciler ve yasal mercilere,
- Ürün/hizmet kar
ılatırma, analiz, deerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekletirilmesinde hizmet aldıımız, ibirlii yaptıımız gerçek veya tüzel kiilere,organizatörlere, program ortaı kurum ve kurululara, müterilerimize gönderdiimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlamalı olduumuz kurumlara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kiisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kiisel verileriniz, kültür ve sanat merkezlerimiz, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çarı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya

elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluabilecek dier kanallar bata olmak üzere; ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözlemenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüolması, kiisel verilerinizin tarafınızca aleniletirilmiolması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek ekilde, ŞİRKET’in meru menfaatleri ve hukuki yükümlülüünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması eklindeki hukuki sebeplerin varlııyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

d) Kiisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kiisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilikin taleplerinizi aaıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası ilem ücreti alınacaktır. Bavuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKETMZ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kiisel veri sahipleri;
- Ki
isel verilerinin ilenip ilenmediini örenme,

- Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,

- Kiisel verilerin ilenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıını
renme,

- Yurt içinde veya yurt dıında kiisel verilerin aktarıldıı üçüncü kiileri bilme,

- Kiisel verilerin eksik veya yanlıilenmiolması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan i
lemin kiisel verilerin aktarıldıı üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili dier kanun hükümlerine uygun olarak ilenmiolmasına ramen, ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan ilemin kiisel verilerin aktarıldıı üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kiisel verilerin kanuna aykırı olarak ilenmesi sebebiyle zarara uraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Ba
vuru Usul ve Esasları Hakkında Tebligereince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliinizi dorulama hakkı saklıdır.

Bavurunuzda;
a) Adınızın, soyadınızın ve ba
vuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatanda
ları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerle
im yeri veya iyeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ili
kin bilgi ve belgelerin de bavuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istedi
iniz bavurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak; NBLET YAZILIM ORGANZASYON DAITIM PAZARLAMA TCARET LTD. T., Yaka Mahallesi, Aziz Mahmud Hüdai Caddesi, No: 199 42090 Meram/Konya, Türkiye adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediiniz bavurularınızı bilgi@inbilet.com e-posta adresine yapabilirsiniz.
Talebinizin niteli
ine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doru olarak tarafımıza salanması gerekmektedir. stenilen bilgi ve belgelerin gerei gibi salanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak aratırmaların tam ve nitelikli ekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuunu beyan eder. Bu nedenle, bavurunuzun talebinizin niteliine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek ekilde gönderilmesi gerekmektedir.